„Cieľom projektu je zvýraznenie hodnôt jedinečnej vidieckej krajiny Združenia obcí – Mikroregión Terchovská dolina, jej kultúrnych, historických hodnôt s dôrazom na rázovitosť, tradície a ich priblíženie obyvateľom.“
Projekt vychádza z Európskeho dohovoru o krajine, ktorý krajinu považuje za spoločné neoddeliteľné dedičstvo prírodných a kultúrnych hodnôt, vyžadujúcich ochranu a starostlivosť. V súčasnosti v mikroregióne „terchovskej doliny“ vyvstáva potreba riešenia dynamickej výstavby a rastu vo viacerých obciach , ktorý sprevádzajú často živelné zásahy do krajinného rázu, zástavby a pôvodnej architektúry. Je preto potrebné, aby sa v regióne kládol zvýšený dôraz na rešpektovanie jedinečného rázu vidieckej krajiny, či už pri budovaní verejných priestranstiev, podnikateľských prevádzok, individuálnej bytovej výstavbe, a starostlivosti o krajinu. V rámci aktivít projektu prebehol v členských obciach mikroregiónu Teplička Nad Váhom, Nededza, Kotrčiná Lúčka, Gbeľany, Mojš, Varín, Nezbudská Lúčka, Strečno, Stráňavy, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Lysica, Belá, Terchová, Zázrivá, Lutiše terénny prieskum zameraný na krajinu a architektúru. Výstupy z terénneho prieskumu a zberu viacerých podkladov budú zhmotnené do tlačenej publikácie a tejto webovej stránky. Prostredníctvom súťaže , informačného seminára a výstavy bude projekt prezentovaný širokej verejnosti. Tlačená publikácia bude distribuovaná do všetkých školských a mimoškolských zariadení, knižníc, informačných centier a na obecné, či stavebné úrady v mikroregióne.
logo_podNa realizácii projektu spolupracujú Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Oravská rozvojová agentúra (občianske združenie – Zázrivá), Stopa aktivity(občianske združenie- Kotrčiná Lúčka), 111 zbor Úsmev , (slovenský skauting – Dolná Tižina), OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“(miestna akčná skupina – mikroregión) a ďalší dobrovoľníci.
Projekt je realizovaný vďaka podpore z Environmentálneho fondu SR v rámci Programu obnovy dediny 2015